Analiza dhe komente letrare

Këtu do të gjeni një numër analizash apo komentesh letrare të cilat do t'u ndihmojnë të përvetësoni çështje dhe koncepte letrare, si dhe të kuptoni dhe shijoni letërsinë. Analizat dhe komentet janë përgatitur për autorë ose për vepra/fragmente të ndryshme, përgjithësisht vepra ose autorë të programit të gjimnazit. Në analizë dhe koment i është dhënë rëndësi e dorës së parë kuptimit dhe interpretimit letrar të veprës/fragmentit.

LETËRSI SHQIPTARE

LETËRSI E HUAJ