Eseja argumentuese


essay2

KËSHILLA PËR SHKRIMIN E ESESË ARGUMENTUESE

Thumbnail-1

Shkrimi i esesë argumentuese 1

Këshilla dhe udhëzime praktike për shkrimin e një eseje argumentuese kur na është dhënë tema ose një situatë e caktuar. Gjetja e opinionit; përcaktimi i tezës dhe antitezës; gjetja dhe formullimi i argumenteve dhe kundërargumenteve, përzgjedhja dhe renditja e tyre.

Thumbnail-2

Shkrimi i esesë argumentuese 2

Strukturimi i materialit; vendosja e rendit të informacionit; formulimi përfundimtar i elementëve të tekstit (teza, antiteza, argumentet etj.); plotësimi i paragrafëve me info shtesë, lidhja midis paragrafëve; shkrimi i hyrjes dhe përfundimit; rishikimi për shmangien e gabimeve të mundshme.

SITUATA MODEL PËR SHKRIMIN E ESESË ARGUMENTUESE

Ushtroni njohurite

Pasi të dëgjoni këshillat, përdorni dy situatat e mësipërme për t'u ushtruar në strukturimin dhe shkrimin e një teksti argumentues.