Ligje, dispozita, udhëzime

Dokumentet bazë

Për mësuesin

Për drejtorin/nëndrejtorin

Për bibliotekën e shkollës

Të tjera

Udhëzimi Nr. 21, datë 23.07.2010
PËR NORMAT E PUNËS MËSIMORE-EDUKATIVE DHE NUMRIN E NXËNËSVE PËR KLASË NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Udhëzim Nr. 44, datë 16.10.2014
DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN E MASh Nr. 21, DATË 23.07.2010 "PËR NORMAT E PUNËS MËSIMORE-EDUKATIVE DHE NUMRIN E NXËNËSVE PËR KLASË NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR"

Udhëzim Nr. 23, datë 02.08.2013
PËR NDJEKJEN E GJIMNAZIT ME KOHË TË PJESSHME

Udhëzim Nr. 29, datë 02.08.2013
PËR PROCEDURAT E NDJEKJES SË ARSIMIT BAZË ME KOHË TË PJESSHME

Udhëzim Nr. 31, datë 02.08.2013
PËR PROCEDURAT E NDJEKJES SË ARSIMIT BAZË PËR NXËNËSIT QË NUK KANË NDJEKUR TË PAKTËN DY KLASA TË ARSIMIT BAZË

Udhëzim Nr. 36, datë 13.08.2013
PËR PROCEDURAT PËR ARSIMIMIN E FËMIJËVE TË NGUJUAR

Udhëzim Nr. 38, datë 13.08.2013
PËR ARSIMIMIN E INDIVIDËVE TË MOSHËS SHKOLLORE NË INSTITUCIONET E PËRKUJDESJES SHOQËRORE

Udhëzim Nr. 27, datë 02.08.2013
PËR BORDIN E INSTITUCIONIT ARSIMOR

Udhëzim Nr. 37, datë 13.08.2013
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT VENDOR TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Udhëzim Nr. 25, datë 02.08.2013
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE

Udhëzim Nr. 30, datë 02.08.2013
PËR RREGULLOREN TIP TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE

Udhëzim Nr. 34, datë 02.08.2013
PËR PLANIFIKIMIN E FONDEVE BUXHETORE DHE NDJEKJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PËR BLERJEN E LIBRAVE TË BIBLIOTEKAVE TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PUBLIKE

Urdhër Nr. 344, datë 19.08.2013
PËR NGRITJEN E NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

Udhëzim Nr. 28, datë 02.08.2013
PËR PAJISJEN E NXËNËSVE ME DËFTESË KLASE

Udhëzim Nr. 21, datë 02.08.2013
PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E MEDALJES SË ARTË

Udhëzim Nr. 44, datë 21.08.2013
PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE TË NJËVLERSHMËRISË SË DËFTESAVE DHE DIPLOMAVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR TË ARDHUR NGA JASHTË VENDIT

Manual 2013
KODI I ETIKËS SË MËSUESIT NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR PUBLIK DHE PRIVAT

12.11.2012
KODI I ETIKËS SË MËSUESIT NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR PUBLIK DHE PRIVAT

Urdhër Nr. 477, datë 06.12.2014
PËR MIRATIMIN E "KARTËS SË PERFORMANCËS SË SHKOLLËS" DHE "UDHËZUESIT PËR KARTËN E PERFORMANCËS SË SHKOLLËS"

Udhëzues, datë 06.12.2014
UDHËZUESI PËR KARTËN E PERFORMANCËS SË SHKOLLËS

KARTA E PERFORMANCËS SË SHKOLLËS

 

Kualifikimi i mësuesve

Praktika profesionale

Tekstet shkollore (standarde, platforma etj.)

Për vitin shkollor 2017-2018

Ndihmëse

MASMinistria e Arsimit dhe Sportit
Faqja zyrtare e MAS. Në këtë faqe mund të gjeni informacion për programet shkollore, programet e provimeve të Maturës Shtetërore, publikime në lidhje me arsimin etj.

AKPAgjencia Kombëtare e Provimeve

Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP), është një Institucion i posaçëm për organizimin, mbikqyrjen e problemeve të reformës arsimore, për sigurimin e cilësisë në fushën e vlerësimit të arritjeve të pranimit në shkollat e larta, si dhe të provimeve dhe ka një funksion teknik, profesional, mbështetës dhe rekomandues të politikave të vlerësimit dhe organizimit të Provimeve të Maturës dhe të Shtetit. Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP), është një institucion në varësi të Ministrit të Arsimit dhe Sportit.

IZHA Instituti i Zhvillimit të Arsimit
Misioni i IZHA-s është që t'u ofrojë Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve dhe institucioneve arsimore të të gjitha niveleve ekspertizë dhe këshillim me nivel të lartë profesional, të mbështetur në rezultatet e punës kërkimore-studimore dhe praktikës së arsimit.

 

e-Albania   e-Albania
Portali unik qeveritar është pjesa qendrore e një bashkimi solid të qeverisë në aspektin e shërbimeve elektronike të ofruara ndaj qytetarit dhe biznesit. Portali është projektuar që të ndërveprojë si një qark inteligjent, duke shërbyer si një pikë e vetme aksesi për qytetarët, ndaj shërbimeve të ofruara nga institucionet e administratës publike.

Përmbledhëse